Eierandeler i Bygdehuset Fjellhall

==> Ønsker du bli medlem av "Foreningen Bygdehuset Fjellhall", med eierandel og de fordeler og plikter dette medfører, er det bare å ta direkte kontakt med noen i styret.

Vi ønsker flere aktive personer som kan være med i dette arbeidet med å bevare lokalet Fjellhall som et tjenlig forsamlingshus for bygda og kommunen.


 

Andelslaget "Bygdehuset Fjellhall BA" ble på årsmøtet 2013 omgjort til og erstattet av "Foreningen Bygdehuset Fjellhall".  I følge i vedtektene Foreningen Bygdehuset Fjellhall herter det:
"§ 2    Foreningen består av privatpersoner og foreninger som ønsker at Hillestad har et eget forsamlingshus. Det kan utstedes inntil 300 medlemskap. Utvidelse av antall medlemskap utover dette må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett. Et medlemskap koster kr. 300,- Medlemmene plikter å følge vedtak fra årsmøte mht. kontingent og andre forhold, som å stille til valg, deltagelse i komiteer etc.. Ved manglende betaling av kontingent, etter 2 purringer, forbeholder Fjelhall seg retten til å slette medlemskapet. Andelskapitalen går med dette tilbake til Foreningen Bygdehuset Fjellhall."

På årsmøte i 2014 ble følgende besluttet: "Årlig kontingent for 2014 ble fastsatt til kr. 300,- pr. andel."
( styret har for 2014 besluttet at den fastsatte årlige kontingenten betales pr. husstand og ikke pr. andel som en prøveordning)