Budsjett 2018 Referat fra årsmøte 2018

 

PROTOKOLL fra Årsmøtet i Bygdehuset Fjellhall 5. april 2018

Det var til sammen   11   stemmeberettigede  medlemmer som møtte frem til årsmøtet inklusive 5 fra styret.

Årsmøtet ble satt kl. 1900

 

 1. 1. Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:  Godkjennes med merknad om at det er flere andelshavere som ikke

har e-post og bør få årsmøtedokumenter pr post.

 1. 2. Valg av møteleder :

Vedtak:   Hans Olav Bøe ble valgt til å lede årsmøtet.

 

 1. 3. Valgt av referent:

Vedtak: Leon Marin Teien ble valgt som referent.

 

 1. 4. Valg av 2 personer til protokollunderskrivere

Vedtak:  Leif Ness og  Terje Engen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 1. 5. Godkjenning av årsberetning for 2017:

Vedtak:  Årsberetningen for 2017 ble opplest.

Vedtak: Årsberetningen for 2017 ble godkjent.

Merknader:

 1. 17. mai inntekter og inntekter fra juletrefest må tas med.

 

 1. 6. Godkjenning av regnskap 2017 og budsjett for 2018

Kasserer fremla revidert regnskap med ett underskudd på kr. 55.458,-  Balansen viser en positiv egenkapital på kr 818.683,-. pr. 31.12.2017.

Revisjonsberetningen ble opplest med merknader som der fremkom.

Vedtak:  Regnskapet godkjennes med revisors merknader.

Det vises til revisjonsberetningen.

Budsjett.

Budsjett for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak 1: Forslag til budsjett vedtas som styrende for 2018.

Vedtak 2: Årsmøtet vedtok etter forslag fra styret at varmepumpeinstallasjon

utføres i 2018 innenfor en ramme på kr 60.000,-. Denne finansieres over driften og ved at det sendes ut brev til andelshavere om et tilskudd på kr 300,- pr andelshaver og oppover.

Samtidig søkes det om tilskudd fra sparebankstiftelsen.  

 

 1. 8. Valg av representanter til styret med varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling Årsmøtet i Bygdehuset Fjellhall 2017

Valgkomiteen har bestått av:

Einar Bråthen, Solfrid Enerhaugen og Turid Næss

Vedtak:

Styret:

Leder:                          Hans Olav Bøe, fungerende   2018 og 2019

Sekretær:                    Hans Olav Bøe                         2018 og 2019

Kasserer:                     Leon Teien                              2018 og 2019

Styremedlem:             Nina Hegge                              2018 og 2019

Styremedlem:             Arne Kristian Solberg               2018 og 2019

Styremedlem:             Gunnar Finden                         2018 og 2019

Varamedlem:             Espen Finden                           2018 og 2019

Varamedlem:             Irene Lønn Hvidsten                 2019 og 2019

           

Revisorer:

Gjenvalgt:                   Sæming Rustad          

Gjenvalgt:                   Terje Engen                                                              

Brannvernleder:

Gjenvalgt:                   Kristoffer Næss                                 

Valgkomite:

Vigdis Rønningen        (ny)      (2018-2020))                         

Solfrid Enerhaugen                 (2018)                          

Turid Næss                            (2018-2019)

Representant til 17.mai-komite:

Gunnar Finden                        ut (2018)

Vararep.

Kristine Monrad                     ut (2018)

 

 1. 9. Valg av revisor

Forslag, revisorer gjenvelges.

Vedtak:  Sæming Rustad og Terje Engen

 

 1. 10. Valg av brannvernleder

Forslag til brannvernleder:   

Vedtak:  Kristoffer Næss

 

 1. 11. Valg av valgkommite

Forslag til valgkomite:

Bestående valgkomite: 2018 - 2019

 

 1. 12. Fastsettelse av medlemskontingent. Årsmøtet fastsatte at medlemskontingenten for 2018 skal være uendret, kr. 300,-.

 

 1. 13. Innkomne saker

Følgende innkomne saker til behandling ble tatt opp og årsmøtet bestemte det slik:

Ingen andre saker var innkommet til behandling.

Årsmøtet hevet.

Bygdehuset Fjellhall AL, Hillestad 5. april 2018

Protokollunderskrivere:

Leif Ness                                                         Terje Engen

Sign                                                                sign