BYGDEHUSET  FJELLHALL - ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2017

 

ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2017.

 

STYRET OG KOMITÈER:

Styret har bestått av følgende

Leder                             :        Hans Olav Bøe (fungerende)

Sekretær                        :        Hans Olav Bøe

Kasserer                        :        Leon Teien

Styremedlem                  :        Nina Hegge

Styremedlem                 :        Arne Kristian Solberg

Styremedlem                 :        Gunnar Finden

Varamedlem                   :        Espen Finden

Varamedlem                   :        Irene Lønn Hvidsten

                  

Revisor                          :        Sæming Rustad

                                              Terje Engen

Valgkomite                     :        Einar Bråthen                                   

                                      :        Solfrid Enerhaugen

                                      :        Turid Næss

Brannvernleder              :         Christoffer Næss

Representanter til

17-mai komite.               :        Gunnar Finden

                                               Kristine Monrad (Vararep.)

STYREMØTER:

Det har vært avholdt totalt fem styremøter i perioden.

I tillegg har det vært noen uformelle samlinger i forbindelse med bl.a planlegging av mindre vedlikehold og diverse arrangementer.

MEDLEMMER:

Pr 31.12.2017 er det ca. 190 andelshavere. Det er ikke sendt ut kontingentforespørsel i 2017 til andelshaverne da styret mener økonomien er tilfredsstillende.

Det ble ikke innbetalt medlemskontingenter i regnskapsåret. Styret har besluttet at det som et alternativ vil bli sendt ut forespørsel om et bidrag til nyinvesteringer. Dette gjelder i første omgang planer om installasjon av luft til luft varmepumpe. (blir beskrevet under kapitel «Vedlikehold og fornyelser).

STYRETS ARBEID:

Det nye styret konstituerte seg i møte den 26. april.  Det var ikke mulig å finne kandidater til ledervervet i Fjellhall sitt styre, og Hans Olav Bøe har fungert som sekretær og delvis som leder.

Styret besluttet høsten 2017 at de ikke ville planlegge for jule/nyttårs ball dette året da fjorårets arrangement ble avlyst grunnet dårlig oppslutning. Se for øvrig kapittel vedr. «egne arrangementer».

Det jobbes med oppdateringer av eksisterende web-side for Fjellhall. Planen er på et senere tidspunkt etablere ny hjemmeside, som skal være vesentlig enklere å oppdatere.    

UTLEIEFORENINGEN (Bygdestua):

Utleie av Bygdestua er stabilt god. Det har kommet inn en ny leietager som erstatning for Bridgeklubben. Viktig at Styret nå må gjennomgå leiekontrakten til Bygdestua og få etablert en fornyelse.

UTLEIE:

Utleien i 2017 har vært stabilt god og som gir oss et økonomisk spillerom. Dette fremgår også av årets regnskap. Det har vært en økende etterspørsel etter leie av Sanitetsrom, og Styret vil forsøke å legge til rette for at dette rommet skal blir enda mer attraktivt for utleie.

ØKONOMI:

Styret mener økonomien er tilfredsstillende. Hovedinntekten til Fjellhall er fremdeles inntekter i forbindelse med utleie.

Bygdehuset har solid egenkapital og pr. d.d. ingen langsiktig gjeld. Det vises for øvrig til årets regnskap.

 

VEDLIKEHOLD OG FORNYELSER:

Gunnar Finden og Jan Tronrud har foretatt en del utbedringer for å forhindre ising i området ved inngang til kjøkken.  Dette har nok bedret seg noe men er fremdeles et problem. Det skal også sies at vi har vært gjennom en ekstraordinær vinter som nok har bidratt i negativ retning.

Til informasjon har Styret tatt en beslutning om å installere luft til luft varmepumpe i hovedbygget. Fjellhall har årlige kostnader til strøm på opp mot 50.000 kr., som i hovedsak går til oppvarming. Det ligger et stort potensial for innsparing av deler av disse utgiftene over tid samt bidrag til et bedre inneklima. Installasjonen vil bli utført før sommeren 2018 og vil forhåpentligvis delvis bli finansiert gjennom bidrag fra Andelshaverne. Kostnad er beregnet til i størrelsesorden 50-60.000 kr. Brev til Andelshaverne blir sendt ut i forkant.

Styret takker alle som har bidratt med vedlikehold og reparasjoner av Bygdehuset Fjellhall gjennom året.

EGNE ARRANGEMENTER:

Også dette året ble det avholdt 17. mai feiring på Fjellhall med god oppslutning.

Den tradisjonelle Juletrefest ble arrangert i romjulen med tilfredsstillende oppslutning og et overskudd på i underkant av 3.000 kr.

På grunn av laber interesse for Romjuls-/Nyttårsball i 2016 ble det besluttet av styret å ikke planlegge for dette i 2017/2018.

TIL SLUTT:

Huset Fjellhall er i en god forfatning pr. i dag. Men, det melder seg et behov for en del mindre vedlikeholdsarbeid i tiden fremover. Dette kan ikke Styret alene utføre og det oppfordres derfor at Andelshavere stiller seg villig til noe dugnadsarbeid.

Styret vil rette en spesiell takk til Hillestad Bygdekvinnelag for god hjelp ved flere av ovennevnte arrangementer i 2017.

For Styret i Bygdehuset Fjellhall

Sekr.: Hans Olav Bøe