Årsregnskap 2014

Årsregnskapet for 2014 er revidert og følger nedenfor.

Styrer innstiller til årsmøtet om at regnskapet godkjennes og at styret tildeles ansvarsfrihet.

 

 

Bygdehuset Fjellhall BA

       
                 

Driftsregnskap

             

01.01.14- 31.12.14

             
                 
     

Regnskap

 

Regnskap

 

Budsjett

 
     

2014

 

2013

 

2014

 

Inntekter

               

Leieinntekter, huset

 

95.230,00

 

93595,00

 

110000,00

 

Leieinntekt, hybel

 

36.000,00

 

39000,00

 

42000,00

 

Leieinntekt "Bygdestua"

 

22.504,00

 

20750,00

 

22500,00

 

Andre tilskudd/gaver

 

1.300,00

 

5000,00

 

5000,00

 

Overskudd egne arrangement

12.153,00

 

125,00

 

10000,00

 

Kontingent fra andelshavere

47.400,00

         

Sum inntekter

 

214.587,00

 

158470,00

 

189500,00

 
                 

Utgifter/kostnader

               

Avskrivninger

 

15.000,00

 

59292,00

 

60000,00

 

Underskudd egne arrangement

   

7768,92

     

Kommunale avgifter,renovasjon

21.161,92

 

28194,87

 

30000,00

 

Strøm

   

53.402,91

 

56334,50

 

50000,00

 

Vedlikehold

 

12.540,51

 

9054,63

 

10000,00

 

Renholdsartikler

 

3.236,76

 

8354,42

 

10000,00

 

Vask/pedell,

 

24.000,00

 

26800,00

 

30000,00

 

Regnskapshonorar

     

14364,00

     

Inventar, smårekvisita

 

440,00

 

952,72

 

15000,00

 

Kontor, markedsføring, gebyr

7.805,67

 

9654,78

 

10000,00

 

Telefon og datakommunikasjon

11.511,45

 

6420,19

 

6000,00

 

Forsikring

   

37.024,30

 

33996,00

 

33000,00

 

Tap leie fra tidligere år

 

5.275,00

         

Sum utgifter/kostnader

 

191.398,52

 

261187,03

 

254000,00

 
                 

Resultal før finans

 

23.188,48.

 

(102.717,03)

 

-64500,00

 
                 

Ekstraordinære poster

             

Utmeldte andelshavere

 

19.800,00

         

Tilbakebetalt tilskudd Scene

29.000,00

         

Resultat ekstraord.poster

(9.200,00)

         
                 

Finans

               

Finansinntekter

 

37,24

 

588,86

 

3000,00

 

Utbytte forsikring

 

4.983,00

 

6.010,00

     

Rentekostnader

 

73,27

 

-69,29

 

 

 

Resultat, finans

 

4.946,97

 

6.529,57

 

3000,00

 
                 

Årets resultat

 

18.935,45

 

(96.187,46)

 

-61500,00

 
                 

 

 

 

Bygdehuset Fjellhall BA

   
           

Balanse 31.12.2014

   
           
           

Eiendeler

   

2014

 

2013

           

Eiendommen Fjellhall

 

565.000,00

 

565 000,00

Faste teknisk installasjon

 

251.215,00

 

266 215,00

Kundefordringer

 

24.125,00

 

28 275,00

Forsuddsbetalte kostnader

     

2 689,30

Kasse

   

16.380,00

 

1 900,00

Foliokonto 2520.07.01642

 

49.037,03

 

21 937,57

Kapitalkonto 2520.56,37586

 

61.095,54

 

60 195,54

           

Sum eiendeler

   

966.852,57

 

946 212,41

           
           
           

Gjeld og egenkapital

       
           

Lån Hilestad Sanitetsforening

   

25 000,00

Leverandørgjeld

 

18.299,71

 

1 695,00

Depositum

   

6.000,00

 

6 000,00

Påløpne kostnader

 

29.000,00

 

 

Gjeld

   

53.299,71

 

32 695,00

           
           

Andelskapital

 

80.400,00

 

99.300,00

           

Egenkapital pr 01.01

 

814.217,41

 

910 404,87

Årets resultat

 

18.935,45

 

-96 187,46

Egenkapital pr 31.12

 

833.152,86

 

814 217,41

           

Sum Gjeld og Egenkapital

 

966.852,57

 

946 212,41

           
           

Holmestrand,den 20 februar 2015

     

Oliver Gustavsen

       

Kasserer