Referat fra årsmøte 26.03.2015

 

 

Det var til sammen 11 stemmeberettigede  medlemmer som møtte frem til årsmøtet.

 

1. Årsmøtetble satt kl. 1910.

 

2. Innkallingentil årsmøtet ble godkjent.

 

3. Møteleder– Oliver Gustavsen ble valgt

 

4. Referent– Tore Hagen ble valgt

 

5. Protokollunderskrivere– Christoffer Næss og Torunn Solberg ble valgt.

 

6. Årsberetningfor året 2014. Møteleder leste årsberetningen og det fremkom ingen merknader til denne. Årsberetningen godkjent.

 

7. Regnskap. Møteleder fremla regnskapet med ett overskudd på kr. 23.188. Balansen viser en egenkapital på kr. 833.152 pr. 31.12.2014.  Ingen merknader fremkom. Regnskapet godkjent.

 

8. Revisjonsberetningenble opplest med de merknader som der fremkom.

 

9. Budsjett. Møteleder foreslo deretter ett budsjett for driftsåret 2015 som ble vedtatt.

 

10. Valg.

Valgkomiteen har i år bestått av Torbjørn Bråten og Torunn Solberg. Årsmøtet bestemte også at ved neste valg  (2016) skal det velges representant og vararepresentant til 17. mai komiteen.

Ved neste valg skal også valgkomiteen ta grep for å justere valget på styremedlemmene slik at ikke nesten alle er på valg samtidig.

 

Årsmøtet gav slikt resultat for de verv som var på valg:

 

Styremedlem : Gunnar Finden gjenvalgt for 2 år.

Ny varamedlem: Irene Lønn Hvidsten valgt for 2år

Revisor: Terje Engen, gjenvalgt for 2 år.

Ny brannvernleder: Christoffer Næss valgt for 2 år.

Valgkomite : Einar Bråten valgt for 2 år, Kristine Monrad valgt for ett år.

 

Fjellhalls styre for driftsåret 2015 ser slik ut:

Knut Svebakk-Johansen

Gunnar Finden

Knut Oliver Gustavsen

Berit Solberg Akselsen

Tore Hagen

 

Vara til styret: Irene Lønn Hvidsten og Espen Finden.

Vararep Irene L Hvitsten ville også ha møterett på alle styremøter pga hennes jobb som pedell, selv om hun ikke har stemmerett.

Revisorer: Sæming Rustad og Terje Engen

Brannvernleder : Christoffer Næss

Valgkomiteen: Torunn Solberg, Kristine Monrad og Einar Bråten.

 

11. Medlemskontingent. Årsmøtet fastsatte medlemskontingenten for 2015 til kr. 300.

 

12. Innkomne saker. Det var ikke kommet inn noen skriftelige saker fra medlemmene som årsmøtet skulle behandle.

 

Årsmøtet hevet.

                

 

Hillestad 26.03.2015

 

_________________

    Tore A. Hagen
        (referent)