Referat fra Årsmøte i Bygdehuset Fjellhall
Fjellhall, 19. mars 2014

  1. Innkalling godkjentTil møteleder ble valgt Knut Oliver Gustavsen
  2. Til å underskrive årsmøtereferatet er valgt:Torunn Solberg og Britt Borge
  3. Til referent ble valgt Knut Svebakk-Johansen
  4. Styrets årsberetning ble lest av Knut Oliver Gustavsen. Denne ble godkjent
  5. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Knut Oliver Gustavsen. Regnskapet ble godkjent
  6. Budsjett for 2014 ble gjennomgått av Knut Oliver Gustavsen. Budsjettet bel godkjent.
  7. Revisjonsberetningen ble lest av Knut Oliver Gustavsen. En bemerkning ble tatt til orientering.
  8. Endring av vedtekter som foreslått av styret ble godkjent på en slik måte at styret fikk fullmakt til å justere teksten slik som årsmøtet var enig om. Nye vedtekter vil bli lagt ut på vår hjemmeside.
  9. Årlig kontingent for 2014 ble fastsatt til kr. 300,- pr. andel.Brev skal sendes ut pr. post første gangen med en forklaring på nødvendigheten av dette tiltaket.
  10. Valget ga følgende resultater:

Styret
Knut Oliver Gustavsen          2014-2016
Gunnar Finden                      2013-2015
Knut Svebakk- Johansen      2014-2016
Berit Solberg Akselsen         2014-2016
Tore Hagen                          2014-2016

(Styret konstituerer seg selv på første styremøte)

Vara:
Lars Arnulf Finden               2013-2015
Espen Finden                      2014-2016

Revisor:
Sæming Rustad                  2013-2016
Terje Engen                        2013-2015

Brannvernleder:
Vidar Rønningen               2013-2015

Valgkomitè:
T
orbjørn Bråthen              2012-2015
Britt Borge                        2013-2016
Torunn Solberg                2014-2017                                

 

Holmestrand, 2014.03.19
Knut Svebakk-Johansen
(referent)

________________                              _________________
Torunn Solberg                                     Britt Borge